Acerca de YoCasino

YoCasino es un casino en línea especial. Tiene juegos con licencia del gobierno español y son de confianza. YoCasino ofrece muchos juegos diferentes para que todos puedan encontrar algo que les guste jugar. Tienen promociones y ofertas especiales para que puedas divertirte sin preocuparte por ningún problema. ¡Juega ya!

Homepage

Maak kennis met de halfgeknotte strandschelp: sinds enkele jaren weer in grote aantallen in de Noordzee aanwezig. Belangrijk voedsel voor de zwarte zee-eend, maar ook een heerlijke zeevrucht, die een aanwinst kan zijn voor de Nederlandse keuken.

Tenminste, als het schelpdier óók op grotere schaal duurzaam te vangen is. Vissers en natuurbeschermers willen dat onze Noordzee in balans blijft. Nederland heeft hierin een bijzondere verantwoordelijkheid omdat een aanzienlijk deel van de zwarte zee-eenden op onze wateren overwintert. De populatie is wettelijk beschermd volgens de afspraken in Natura 2000.

De visserijsector, Vogelbescherming Nederland en wetenschappers onderzochten samen de mogelijkheden voor duurzame visserij op de halfgeknotte strandschelp. Lees op deze website over hun onderzoeksproject ‘Ruimte voor vogels en vissers’.

Documentaire

Bekijk de korte documentaire die is gemaakt over het proces van het onderzoeksproject en hoe de partners dat hebben ervaren.

Resultaten van het onderzoek

De resultaten van het onderzoeksproject ‘Ruimte voor vogels en vissers’ zijn bekend. Download de preprint van het onderzoeksrapport op de pagina Onderzoek.

In het voorjaar van 2023 maakten we al een boekje op A5-formaat om de resultaten te kunnen delen met de overheid en stakeholders. Bekijk en/of download het boekje.

Halfgeknotte strandschelp

Spisula subtruncata

De halfgeknotte strandschelp is een tweekleppig weekdier dat algemeen voorkomt langs de Noordzeekust. Het schelpdier graaft zich in vlak onder de bodem van de zee, waar het water 5 tot 40 meter diep is.

Grootte
Tot circa 3,5 cm

Leefomgeving
Noordzeekust

Lichaamskenmerken
Driehoekig asymmetrisch, gebroken wit en zandkleurig tot lichtbruin

Geschatte hoeveelheid
999 miljoen kg in 2020

Biomassa in Noord-Nederlandse kustwateren

Van de halfgeknotte strandschelp

Zwarte zee-eend

Melanitta nigra

Zwarte zee-eenden overwinteren op de Noordzee. In de zomer leven en broeden ze op land in noordelijk gebied, van IJsland tot Siberië. Hun belangrijkste voedsel is de halfgeknotte strandschelp.

Grootte
44 – 54 cm

Leefomgeving
Zomer: Noord-Europa en Noord-Azië, winter: Noordzee

Lichaamskenmerken
Mannetje: zwart, vrouwtje: donkerbruin. Beide hebben een spitse gele snavel.

Geschatte hoeveelheid
40.000 – 50.000 overwinteraars in 2015

Onderzoek

Met de resultaten van ons onderzoek (2023) konden we een gezamenlijk gedragen advies uitbrengen aan het ministerie van LNV over de vraag: hoe kunnen vissers op strandschelpen vissen terwijl er ook voor de eenden voldoende voedsel aanwezig blijft in de Nederlandse kustwateren?

De halfgeknotte strandschelp is terug van weggeweest. Tot de jaren ’90 leefde het schelpdier in de kustwateren van de Noordzee, maar daarna verdween de soort nagenoeg uit de Nederlandse wateren. De oorzaak daarvan was dat jonge aanwas uitbleef, terwijl de vissers schelpdieren bleven oogsten en de zwarte zee-eenden voedsel bleven zoeken. Toen de aantallen strandschelpen tot een zeer laag niveau waren gedaald, was de visserij niet langer rendabel. Ook de eenden hadden last van het veranderde voedsellandschap: hun aantallen in Nederland namen sterk af.

De laatste jaren is de hoeveelheid halfgeknotte strandschelpen weer fors toegenomen tot naar schatting meer dan 1 miljard kilogram. In hun kielzog namen ook de aantallen zwarte zee-eenden weer toe en werd de visserij weer voorzichtig opgestart. Ons handelingsperspectief geeft inzicht in de ecologische, economische én juridische mogelijkheden voor duurzame visserij op de halfgeknotte strandschelp. Het format is generiek en dus ook toe te passen op andere vormen van schelpdiervisserij.

Eindrapport

Download hieronder het eindrapport ‘Ruimte voor vissers en vogels, naar een duurzame visserij op Spisula subtruncata in de Nederlandse kustwateren’ (september 2023)


Monitoring

De grafiek toont de hoeveelheid halfgeknotte strandschelp in miljoen kg versgewicht en de hoeveelheid recent waargenomen zwarte zee-eenden. In de winter herbergt Nederland een aanzienlijk deel van de populatie van de zwarte zee-eenden. De wettelijke verantwoordelijkheid (het zogeheten 'Natura2000 instandhoudingsdoel') is vastgesteld op 68.500 vogels. Dat betekent dat het Nederlandse deel van de Noordzee geschikt moet zijn om minimaal voor dat aantal te voorzien in geschikt leefgebied. Bekijk ook het Natura2000 profieldocument van de zwarte zee-eend.

Halfgeknotte strandschelp (kg versgewicht van volwassen exemplaren groter dan 2 cm) en zwarte zee-eend (overwinterende individuen x 1000) langs de Nederlandse kust, ten noorden van IJmuiden. Gegevens halfgeknotte strandschelp zijn verzameld door Wageningen Marine Research. Inventarisaties zwarte zee-eend zijn gedaan door Rijkswaterstaat/Bureau Waardenburg/Deltaprojectmanagement.

Onderzoeks­vragen

We onderzochten hoe de praktijk van het vissen op de halfgeknotte strandschelp ingrijpt op het leven van de zwarte zee-eend, via voedsel en verstoring. We probeerden daarbij verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden.

We stelden vast welke factoren de aantallen en biomassa beïnvloeden van de halfgeknotte strandschelp in de Noordzee. Met die kennis hoopte we te achterhalen of de schelpdierstanden invloed hebben op de aan- en afwezigheid van de zwarte zee-eend. We wilden achterhalen welk deel van de voedselvoorraad voor de zwarte zee-eenden van het grootste belang is en welk deel ze onbenut laten. Evenzo wilden we dit nagaan voor de visserij en met de gecombineerde kennis kunnen we dan voorspellen hoe de voorkeuren overlappen en onder welke voorwaarden een duurzame bevissing mogelijk is. Met andere woorden: hoeveel ruimte er is voor vogels en vissers.

Werkwijze

Potentiële leefgebieden van de strandschelp

Geschikte leefgebieden worden vaak geïdentificeerd op basis van aanwezigheid en afwezigheid van een soort. Maar voor schelpdieren in kustzones bestaat een sterke lokale dynamiek van uitsterven en vestigen. De afwezigheid van een schelpdierbank wil niet met zekerheid zeggen dat het leefgebied niet geschikt is, maar mogelijk alleen dat de schelpdierlarven het tijdelijk niet hebben weten te bereiken. We stelden de potentiële leefgebieden van de halfgeknotte strandschelp vast met behulp van een zogeheten habitat-distributiemodel. We analyseerden de kenmerken van de (werkelijke en potentiële) leefgebieden van het schelpdier en schatten de betrouwbaarheid van deze voorspellingen in.

Groei van de schelpdieren in een model

Het Dynamisch Energie Budget (DEB) model is een methode om de opname en het gebruik van energie door de halfgeknotte strandschelp, en daarmee hun groei, te modelleren. We gebruikten daarbij gegevens over het milieu zoals voedsel en temperatuur, en ook informatie over de dichtheden en lengteverdeling van de schelpdieren. Zo konden we ook de groei van de halfgeknotte strandschelp in de toekomst voorspellen onder natuurlijke omstandigheden in de Noordzee, en daarmee het voedselaanbod voor vogels en de ruimte voor de visserij.

Analyse van vaarbewegingen

We gebruikten de gegevens over vaarbewegingen ten noorden van de Waddeneilanden om de mate van verstoring door scheepvaart op groepen eenden in kaart te brengen. Daarbij onderscheidden we verschillende soorten schepen: handelsschepen, garnalenvissers, spisulavissers, recreatievaart, baggerschepen. Daarnaast gebruikten we de zoek- en bergingsschepen tijdens het opruimen van de verloren lading van het containerschip de MS Zoe in januari 2019. Voordat die opruimactie startte, zijn de aantallen zwarte zee-eenden vastgesteld. We vergeleken de data met elkaar en stellen vast hoe lang het duurt voordat zee-eenden terugkeren naar een door scheepvaart verstoord gebied.

Culinair

Wil je kennismaken met de halfgeknotte strandschelp? Deze heerlijke zeevrucht is op verschillende manier klaar te maken. Laat je verrassen door enkele recepten. Een handige leidraad voor de thuiskok en een inspiratiebron voor restaurants.

Duurzame handel

In Spanje en Portugal is de halfgeknotte strandschelp uit de Noordzee erg gewild voor consumptie. Ook voor Nederlandse vishandelaren en viswinkels kan de soort een duurzaam alternatief zijn voor zeevruchten uit trans-Atlantische gebieden: kortere transportlijnen betekent minder uitstoot van broeikasgassen.

De vangst is toegestaan op de 85% van de totale biomassa die buiten Natura 2000-gebieden ligt. Momenteel ligt het quotum van de gezamenlijke Nederlandse spisulavisserij op 100.000 kg per dag. De vissers maken gebruik van zuigkorren, en vissen op de halfgeknotte strandschelp bij een waterdiepte tussen 14 en 20 meter.

De halfgeknotte strandschelp in uw assortiment

De halfgeknotte strandschelp is geschikt om met of zonder schelp te verwerken in gerechten. Wilt u Spisula subtruncata gaan opnemen in uw assortiment? U hebt de keuze tussen dagvers en ontschelpt. Neem contact op met de Nederlandse Vissersbond.

Nieuws

Over ons

'Ruimte voor vogels en vissers’ is een gezamenlijk onderzoeksproject van wetenschappers, de visserijsector en natuurbeschermers. Samen willen wij erachter komen of de grootschalige visserij op de halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, duurzaam kan zijn.

Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) doet vanuit Texel en Yerseke zeeonderzoek in binnen- en buitenland. Het NIOZ vervult een groeiende maatschappelijke rol. Met onze kennis over sleutelprocessen, problemen en kansen leggen we de basis voor duurzaam beheer van de zee. Daarom werkt NIOZ niet alleen samen met andere wetenschappelijke instituten, maar ook met beleidsmakers, ngo’s en de industrie. Samen kunnen we de grote maatschappelijke uitdagingen aangaan, zoals de wereldwijd groeiende vraag naar voedsel, energie en natuurlijke hulpbronnen.

Meer over NIOZ

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage om de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden duurzamer en zorgvuldiger te beheren, gebruiken en beschermen. Wageningen Marine Research onderzoekt de mogelijkheden voor de visserij- en aquacultuursectoren om duurzaam en rendabel te ondernemen. Om goed beheer mogelijk te maken, schatten we de omvang van bestanden en kijken we naar het gedrag van vissers.

Meer over Wageningen Marine Research

Vogelbescherming Nederland (VBN) is een onafhankelijke particuliere natuurbeschermingsorganisatie, opgericht in 1899 en daarmee de oudste van Nederland. VBN is een vereniging met ruim 160.000 leden, meer dan 500 vrijwilligers en zo’n 100 medewerkers. Wij werken samen met 400 lokale en regionale groepen die zich actief inzetten voor vogels en natuur. Onze missie is om op te komen voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld.

Meer over Vogelbescherming Nederland

De Nederlandse Vissersbond (NVB) is een belangenorganisatie voor Nederlandse beroepsvissers, eigenaren en opvarenden, in de zee-, kust- en binnenvisserij. De dienstverlening is gericht op de duurzame ontwikkeling van de aangesloten ondernemingen (leden), die wij professionele en betaalbare diensten en producten aanbieden, afgestemd op hun specifieke behoeften. De NVB is een belangrijke gesprekspartner voor vissers, visketenpartners, overheden en maatschappelijke organisaties, met een zeer uitgebreid en grensoverschrijdend netwerk aan relaties en een vertegenwoordiging in diverse commissies en besturen.

Meer over de Nederlandse Vissersbond

Strandschelpsalade

Strandschelpsalade

Soms geldt: hoe simpeler, hoe lekkerder.
Tarbot en strandschelpen met soja en groene groenten

Tarbot en strandschelpen met soja en groene groenten

Oosterse proeverij waarin mild en pittig elkaar afwisselen.
Strandschelpen met groene curry

Strandschelpen met groene curry

Heerlijk, smaakvol eenpansgerecht voor een koude winteravond.
Preisoep met strandschelpen en ei

Preisoep met strandschelpen en ei

Zacht en smaakvol.

Edwin Vinke

Chefkok

Chefkok Edwin Vinke is eigenaar van restaurant De Kromme Watergang in Breskens, dat in het bezit is van twee Michelinsterren. Vinke gebruikt alleen duurzaam gevangen schelpdieren. In december 2020 ging hij mee met een kotter die de halfgeknotte strandschelp vangt, in de volksmond 'nonnetjes'. Hij maakte er een uitgebreid filmverslag van.